Covid-19

Hier zijn we dan met het goede nieuws: HET KAMP KAN DOORGAAN!!!

De leiding en VB Silke sprongen een gat in de lucht toen we hoorden dat alle jeugdwerkingen mogen plaatsvinden deze zomer. De beste chiro-activiteit van het jaar kunnen we delen met de ketten: bivak!

Het minder goede nieuws is dat we het kamp een beetje zullen moeten aanpassen aan de maatregelen tegen het coronavirus. Deze zijn opgesteld door de gezondheidsraad en wij moeten ons daar aan houden. We nemen dit heel serieus en doen er alles aan om ons kamp te laten doorgaan. De leiding van elke groep zal jullie vandaag ook bellen om alles te verduidelijken.

De belangrijkste maatregelen:

1. Zieke leden & leiding (& keukenploeg) blijven thuis

· Wie ziek IS of 5 dagen voor kamp symptomen vertoont (hoesten, verstopte neus, diarree, koorts, keelpijn, moeilijk ademen,…) blijft VERPLICHT thuis.

· We vragen jullie de lijst van risicogroepen na te kijken om te zien of uw kind daartoe behoort. Zo ja, meld ons dat. lijst van  risicogroepen:  https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf

2. Iemand wordt ziek op kamp

· Als een ket (of leiding) ziek wordt volgen wij het opgelegde stappenplan. Er zal een soort quarantaine voorzien worden (in de vorm van een tentje) voor de zieke. Hij/zij moet de dag zelf nog opgehaald worden door de ouders. We vragen jullie dus om ter beschikking te staan.

3. Contactbubbel

· Op kamp zullen we allemaal samen 1 bubbel vormen (50 man). Een tweede bubbel vormen is voor ons niet mogelijk wegens te weinig materiaal, tenten, mankracht,… 1 grote bubbel zorgt ervoor dat we samen met heel de chiro meer plezier kunnen beleven dan 2 kleine bubbels.

· In de bubbel behoren ketten, leiding en keukenploeg. Iedereen die hiertoe behoort mag met elkaar in contact komen op een normale manier (zonder mondmasker, geen 1,5m afstand,…)

· HEEL BELANGRIJK: wij voeren een inschrijvingsstop in! Er kunnen maar een maximum aantal ketten mee door de bubbel. Kinderen die in het jaar veel aanwezig waren op zondag en deelnamen aan de activiteiten krijgen voorrang. Wij zouden het liever ook anders zien, maar we zijn genoodzaakt om het zo aan te pakken. Ieder jaar trekken we met ongeveer 50 op kamp, dus nu zal dit ongeveer hetzelfde zijn.
· Er zal een wachtlijst opgesteld worden. Als iemand toch afzegt of ziek valt, zal de volgende op de lijst wel op kamp mogen.

Inschrijven:

· Hoe: De leiding zal je opbellen en dan kan je bevestigen of je je kind(eren) inschrijft.

· Deadline 5 JULI: we vervroegen onze deadline. Om de voorbereidingen vlot te laten verlopen is het nodig dat wij goed op voorhand weten wie meegaat.

· inschrijvingsgeld: het blijft €100. (In hetzelfde gezin: tweede kind €95, derde kind €90)

· Het is mogelijk dat het geld teruggestort wordt als je kind niet bij de 50 zit.

· gegevens: de medische fiches blijven hetzelfde. Geen medische fiche = geen kamp. De leiding zal laten weten of dit in orde is.

4. Extra hygiënemaatregelen

· Alles zal heel goed gekuist worden met zeep, kuisproducten, papieren handdoeken,…

· Tenten zullen dagelijks verlucht worden

· De ketten zullen extra materiaal moeten meenemen: mondmaskers, papieren zakdoeken, handgel, extra warme kleren (we gaan meer buiten spelen),… Hierover zal nog info volgen.

5. Praktische info

· De overheid vraagt om zo weinig mogelijk van verschillende jeugdwerkingen te wisselen. vb. speelplein in Laken EN Grimbergen vermijden.

· Na het kamp: gelieve een week na het kamp nog niet in contact te komen met risicogroepen. bijvoorbeeld de grootouders.

· Op kamp houden we een contactlogboek bij. Elke keer als iemand in contact komt met een externe, bijvoorbeeld de boer, schrijven we dit op. Zo kan er bij mogelijke besmetting aan contacttracing worden gedaan.

· 15 augustus: de laatste dag van het kamp komen jullie jullie kinderen ophalen. We willen benadrukken dat enkel gezinnen in dezelfde auto mogen (regel van de overheid). Wij mogen dus ook geen ketten terug mee naar huis nemen. Je moet dus zelf vervoer terug voorzien voor je kind(eren).

· Tijdens het kamp zijn wij bezig met activiteiten. Je kan dus niet zo maar bellen of smssen om te vragen of alles goed gaat. We zijn enkel beschikbaar voor noodgevallen. Geen nieuws is goed nieuws!

Vragen: Als je nog vragen hebt mag je deze altijd stellen via mail of bellen/berichtje sturen naar de leiding. Wij staan paraat voor jullie.

AGENDA:

Tot nu toe blijven alle zondagen afgelast. We houden jullie op de hoogte wanneer daar verandering in komt.
We willen uiteraard ten alle tijden vermijden dat er iemand ziek wordt, dus wij zullen zo goed mogelijke voorzorgsmaatregelen volgen (ook tijdens de voorbereidingen). Natuurlijk ligt dit niet alleen in onze handen en rekenen we er op dat jullie ons hierin bijstaan en de kinderen uitgebreid informeren. Wij vertrouwen er ten volle op dat als je je kind meestuurt, je de voorwaarden erkent en zal respecteren.

Aan iedereen héééél véééél succes met de examens en moeilijke taken!

We zien jullie hopelijk snel!

De gehele leidingsploeg & VB Silke kunnen al niet wachten om te vertrekken!

(Gezonde) groetjes,

De leiding van Chiro Mutsaard

——————————————————FRANCAIS———————————————-

Chers parents,

Voici enfin la bonne nouvelle : notre camp peut avoir lieu.

L’ensemble des moniteurs et l’adulte responsable Silke ont sauté de joie à l’annonce que toutes les organisations de groupement de jeunesse pouvaient avoir lieu.

Nous allons donc partager avec tous les enfants (les kets) la plus belle activité de l’année : le bivouac.

La moins bonne nouvelle est que l’on doit adapter nos activités pour respecter les mesures anti-coronariennes. Celles-ci ont été établies par le Conseil de la santé et nous devons nous y tenir. Nous prenons cela au sérieux et allons tout faire pour pouvoir organiser notre camp.

Les moniteurs de chaque groupe vont vous contacter  à ce propos et tout vous expliquer.

Les mesures les plus importantes :

1.     Enfants et moniteurs malades ( équipe de cuisine aussi) restent à la maison.

·       celui qui est malade ou a eu des symptômes (tousser, nez bouché, diarrhée, fièvre, mal à la gorge,  difficulté de respirer) 5 jours avant le camp reste obligatoirement à la maison.

·       Nous vous demandons de regarder la liste des groupes à risques pour contrôler si votre enfant en fait partie. Si c’est le cas, prévenez-nous.

Liste de groupes à risques : https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf

2.     Quelqu’un tombe malade lors du camp.

·       Si un enfant (ou un moniteur ) tombe malade , nous suivrons le plan étape par étape . Nous allons prévoir une sorte de quarantaine (sous forme de tente) pour le malade.

Elle/il doit être récupéré le jour même par un des parents.

Nous vous demandons donc d’être disponible à faire cela.

3.     Bulle  de contact .

·       Au camp nous formerons une bulle de contact (50 personnes). Pour nous,   former une seconde bulle, n’est pas possible par manque de matériel, de tente et de moniteurs … 1 grande bulle nous permettra d’avoir plus de plaisir que deux petites bulles. 

·       Appartiennent à une bulle : les kets, les moniteurs et l’équipe de cuisine.Toute personne en faisant partie peut avoir un contact avec une autre personne en faisant partie (sans masque buccal, sans distance de protection de 1.5 m).

·       Très important : nous allons respecter un ordre d’inscriptionnombre àcause du nombre restreint dans la bulle .Les enfants qui ont été le plus présent pendant l’année (le dimanche) auront priorité. Nous aurions préféré faire autrement mais nous y sommes obligés par les circonstances. Chaque année nous sommes avec 50 personnes qui participants au camp.

·       Une liste d’attente va être faite. Et si quelqu’un parmi les participants tombe malade ou se désinscrit, celle –ci désignera le suivant à pouvoir participer.

Inscriptions :

·       Comment s’inscrire : les moniteurs vont vous téléphoner et vous pourrez alors confirmer ou infirmer la participation de votre (vos) enfant(s).

·       Date limite le 5 Juillet : Nous avons avancé notre deadline pour nous permettre de pouvoir tout organiser et savoir qui participe au camp .

·       Prix d’inscription : Cela reste €100 (dans la même famille : le 2° enfant €95 , le troisième €90)

·       Le montant de l’inscription vous sera remboursé si votre enfant ne participe pas.

·       Données : les fiches médicales restent .Pas de fiche médicale = pas de camp. Les moniteurs vous informeront à ce propos.

4.     Mesures d’hygiène particulières:

·       Tout sera bien nettoyé au savon, avec des produits de nettoyage et essuie-tout en papier.

·       Les tentes seront aérées chaque jour.

·       Les enfants devront certainement emporter des masques buccaux, des mouchoirs en papier, du gel désinfectant pour les mains et des vêtements chaud en extra (nous allons plus jouer dehors ) …Info suivra encore.

5.     Infos pratiques.

·       Les autorités nous demandent d’éviter des échanges avec d’autres mouvements de jeunesse : plaine de jeux à Laeken  ET éviter Grimbergen.

·       Après le camp : prière de ne pas laisser les enfants entrer en contact avec des personnes de groupe à risques : les grands parents par ex.

·       Nous tiendrons, au  camp,un livre de contact. A chaque fois que quelqu’un est en contact avec un externe (le fermier par ex.) ceci sera noté.  

·       Le 15 août : vous pouvez venir chercher votre (vos) enfant(s) le dernier jour du camp. Vous devrez respecter le fait de ne mettre dans la même voiture que des personnes de la même famille (règle des autorités). Nous ne pourrons donc pas ramener les enfants à la maison. Vous devez donc vous-même prévoir un transport pour votre (vos) enfant(s). 

·       Pendant le camp nous seronsactifset ne pourrons donc pasrépondre à vos appels ou sms pour demander si tout se passe bien. Nous ne serons disponibles que pour des cas urgents. Pas de nouvelles = bonnes nouvelles !

Questions: si vous avez encore des questions, vous pouvez nous les envoyer par mail ou nous téléphoner (sms). Nous sommes prêts à vous répondre. 

Agenda :

Jusqu’à maintenant pas d’activités pour les dimanches. Nous vous tiendrons au courant s’ il y a des changements.   

Nous ne voulons pas que quelqu’un tombe malade et nous allons aussi bien que possible respecter toutes les mesures d’hygiène (aussi pendant la préparation). Mais ceci n’est pas seulement notre responsabilité. On vous demande alors d’informer vos enfants extansivement. Si vous envoyez vos enfants avec nous au camp, on vous demande de bien reconnaissé et respecté les conditions.

A tout le monde beaucoup de chance pour la période des examens.

Nous espérons vous revoir très vite.

Toute l’équipe des moniteurs et Silke (AR) sont impatients de partir avec vous au camp.

Salutations saines.

L’équipe des moniteurs Chiro Mutsaard 

X